Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010
СГРАДА С ОКТОГОН ИЗТОЧНО ОТ "СВ. ГЕОРГИ"

Намерени са две сходни октогонални сгради. Южната вече не съществува. Северната е запазена в археологическия ансамбъл източно от ротондата "Св. Георги". И двете сгради могат най-общо да бъдат разделени на три части: самият октогон и помещенията на запад и на юг от него. Октогоните им са разположени в североизточния край. При северната октогонална сграда покрай външното лице на северната стена са открити части от настилката на улица. Намерените останки говорят за едно внушително вътрешно пространство. На юг по цялата дължина на сградата е имало други големи зали, отоплени с хипокауст.

Сградата е подложена на значителни преустройства, като е превърната в църква вероятно през V в. Нейното предназначение преди обръщането и в църква не е напълно изяснено, но се предполага, че е имала обществена функция.