Ние сме екип от пет човека урбанисти и архитекти, всички във възрастова граница 25-29 години. Възрастта, в която вече си опознал достатъчно добре механизмите на социалния свят, но все още си запазил част от наивността и очакванията си. Очаквания, които съответстват на дадени разбирания и ценностна система. Едно от очакванията, които винаги сме имали като професионалисти и граждани на държавата, е очакването ни Столична община и населението на София да осъзнае, че столицата ни има огромно културно-историческо наследство. Да се прояви малко повече гражданско самосъзнание, политическа воля и въображение, за да бъдат всички тези културни останки, част от историята ни, експонирани по правилен начин в реалната градска среда. Това не е задача, която е по силите на петима човека, но ние решихме, че поне във виртуалното пространство - там, където няма да засегнем ничии интереси относно построяването на поредния паркинг - можем да представим част от древния римски град. Това е малка част от информацията и хипотезите, които съществуват за древната Улпия Сердика, но се надяваме, че ще ви е интересно и ще успеете да си изградите цялостна представа за осемхилядолетната история на столицата на България.

Урб. Йорданка Колева                          за контакт:
Арх. Вероника Лазарова                      info@ulpiaserdica.com
Арх. Владимир Чангулев
Арх. Ива Цаловска
Урб. Полина Стефанова


                БЛОБ СТУДИО ООД /www.blob-studio.com


                           

Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ :

1.    Авторски колектив. Сердика-Средец-София. Т. 2. Музей за история на София, София, Изд. на Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец", 1994.
2.    Авторски колектив. Сердика-Средец-София. Т. 3. Музей за история на София, София, ИПК "Родина", 1997.
3.    Аркина, Д. Е. Архитектура древнего Рима. Академия архитектурьо СССР, Москва, 1948.
4.    Атлас София и Софийска агломерация. Столична голяма община, УАГ, Картография ЕООД, София, 1993.
5.    Бунин, А. В. История градостроительного искусства. Москва, Стройиздат, 1979.
6.    Величков, Ж. Резултати от спасителните археологически проучвания на "AMPHITHEATRUM SERDICENSE". София 2005-2006.
7.    Генчев, Хр. София, мислена в пространството и отвъд времето. София, АрхЛИБРИ, 2009.
8.    Гълъбов, Сл., В. Китов, Кр. Андреев, Б. Китова, Хр. Панчев. Античен културно-комуникационен комплекс Serdicae. //Арх & Арт форум, година XIX, бр. 18 (936), 6-13 май 2010, с. 13-16.
9.    История на света в дати: 38 000 пр.Хр.-2002 сл.Хр. София, Атлантис - КЛ, 2002.
10.     Кратка история на българската архитектура. Българска академия на науките, София, Изд. на БАН, 1965.
11.    Културно-историческо наследство на София: проблеми и перспективи. Сердика-Средец-София. Т. 5. Столична община, ОП "Стара София" със Софийски исторически музей, София, ИТУС 98 ЕООД, 2010.
12.    Материали на Общинско предприятие "Стара София".
13.    Монеджикова, А. София през вековете. София, "Факел", 1946.
14.    Мюлер, В., Г. Фогел. Атлас Архитектура. Т. 1. Пловдив, "Летера", 2002.
15.    Сердика. Археологически материали и проучвания. Т. 1. Българска академия на науките, Археологически институт и музей, София, Изд. на БАН, 1964.
16.     Сердика. Археологически материали и проучвания. Т. 2. Българска академия на науките, Археологически институт и музей, София, Изд. на БАН, 1989.
17.    Станчева, М. София от древността до нови времена. София, Нов български университет, 2009.
18.    Цанкова-Петкова, Г. Страници из историята на средновековна София (VІ-ХІІ в.). //Сердика-Средец-София. София, 1976, с. 9-25.