Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010
ГРАДСКИ СЪВЕТ (БУЛЕВТЕРИОН)

Развалините на сградата са намерени северозападно и в непосредствена близост до църквата "Св. Георги". На юг тя граничи с улицата, разположена срещу сградата с магазини, на север - с тесен пасаж, на запад - с форума и на изток се допира до друга, още по-късна сграда, която използва източната ? стена. Планът на булевтериона представлява правоъгълник с дължина в посока изток-запад 25,2 м и ширина в посока север-юг 23,7 м.

Въпреки солидния строеж, значителна част от булевтериона е разрушена при строежа на сградите до 1952 г. Това е пречка за нейното графично възстановяване в първоначалния ? вид. Южната стена е сравнително най-добре запазена от цялата сграда и по нея се съди за начина на строеж. Максималната запазена височина е 2,14 м, измерена при югоизточния ъгъл. Точно по средата на южната стена е входът, широк 2,75 м. Западната и източната стена имат същото устройство като южната.

Като главен град на провинция Вътрешна Дакия след последната четвърт на III в., в Сердика заседава съветът на провинцията (буле). Всичко това най-вероятно налага да се преустрои вътрешността на правоъгълната сграда, като се построят амфитеатрално разположени седалища, които дават възможност да се поберат повече хора. В такъв случай построяването на първоначалната сграда трябва да се отнесе по-рано - най-късно тpeтaтa четвърт на III в. Булевтерионът претърпява по-късно коренно вътрешно преустройство, като се запазват околовръстните стени и покривната конструкция. Празното по-рано правоъгълно пространство е заето от амфитеатрално разположени каменни стъпала, поддържани от конусовидна конструкция.

Такава сграда се открива за пръв път в Сердика. Нейният втори период е твърде характерен - касае се за една сграда с амфитеатрално вътрешно разпределение, каквото имат някои обществени сгради като театрите, одеоните, булевтерионите от елинистичната и римската епоха. В нея не са открити нито подиум, нито сцена, с малки размери е, разположена е непосредствено до градския площад, което дава основание да се предположи, че е булевтерион.