Този сайт е съфинансиран по програма „Култура“ на
Столична община и е разработен с любезното 
съдействие на Общинско Предприятие „Стара София“
© Ulpia Serdica 2010
УЛИЦИ

Сигурни са данните за градоустройствения план на централната част на римска и ранновизантийска Сердика, която днес се покрива от площад "Независимост" и сградите на изток от него. Открит е градският площад (форум), към когото водят главните улици с посока изток-запад (Decumanus Principalis) и север-юг (Cardo Principalis). Те се пресичат под прав ъгъл, което е типично за градовете в римските провинции. От тази система се отклоняват само някои улици на север от ЦУМ, явно свидетелство за по-стар градоустройствен план.

От вътрешната страна на крепостните стени има обходна улица - интервалум. Най-широки са били главните кардо и декуманус принципалис, водещи към портите, както и интервалумът - 9 м. Ширината на останалите е между 5 и 8 м. Настилката е била от каменни блокове с дължина 1,20-1,50 м. В средата на улицата е бил изграден покрит канал за оттичане на отпадни води. Под настилката са минавали и водопроводи в глинени тръби. Уличното платно е било ограничено от бордюрни от каменни блокове, високи 50-60 см.

Интересно е да се отбележи, че посоката на римската улична мрежа се е запазила почти непроменена и досега. Дори бул. Дондуков, който привидно прави изключение от тази система, спазва посоката на един римски път, който води към Източната градска порта.

Открити са останките на антична улица А с посока север-юг. Разкрити са зидове на канал и на антични постройки по улица А в северна посока. Тук зидовете и каналът се отклоняват в източна посока по една нова антична улица Б, която сключва прав ъгъл с първата. На изток от ЦУМ се разкрива и друга антична улица В с посока север-юг и с ширина 5,95 м=20 римски стъпки. Тя е разкрита на дължина около 85 м. Нейният строеж е също като този на улица А и улица Б. При разкопаването не се открива вливането на улица В в главната улица на Сердика (Via Principalis), чиято посока е установена едва при откриването на Източната порта.

Източно от описаната улица В са разкрити четири инсули в югоизточния край на терена на сградата на Министерски съвет. Те са в близост до крепостната стена и Източната градска порта. По-голямата част от терена източно от античната улица В попада в района на Министерски съвет и остава неразкопана, тъй като е предназначена за двор.

Разкопаните улици Е и Ж нямат тротоари, а сградите от двете им страни излизат направо на уличното платно, ширината им е различна, но повечето от улиците са тесни в сравнение със сегашните.